Knooppunt                  Running for Life
Roparun Team 361

Beleidsplan  Stichting Running for Life


Venlo, 30-10-2018


Inleiding
Stichting Running for Life is in 2018 opgericht. De stichting is ontstaan vanuit een groep deelnemers aan de Roparun 2018. De stichting waarmee deze groep in juni 2018 deelnam aan de Roparun heeft haar activiteiten op een laag pitje gezet. Een groep enthousiaste groepsleden heeft daarom het
initiatief genomen om een nieuwe stichting op te richten, zodat ook de komende jaren weer deelgenomen kan worden aan de Roparun.

Doelstelling
Het doel van Stichting Running for Life is om geld in te zamelen voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Ze doet dit door middel van deelname aan de Roparun en het organiseren van fondsenwervende activiteiten en evenementen. De opbrengsten van de stichting komen ten goede
aan Stichting Roparun, de organisatie achter de Roparun.

Termijnplanning

In het jaar van oprichting ligt de nadruk op het compleet krijgen van een team om deelname aan de Roparun mogelijk te maken in 2019. Daarnaast wordt een sponsorplan opgesteld, worden terugkerende evenementen en activiteiten uitgewerkt, wordt teamkleding georganiseerd en wordt
door middel van het uitwerken van een promotieplan de zichtbaarheid van de Stichting en het team vergroot. Op de middellange termijn wil Stichting Running for Life een vaste deelnemer aan de Roparun worden, waarbij deelname onafhankelijk is van de huidige bestuursleden of teamleden door
middel van een goede borging van haar activiteiten, contacten en sponsorovereenkomsten.

Organisatie

Stichting Running for Life heeft drie bestuursleden, die geen vergoeding ontvangen voor hun activiteiten:
Jolanda Carpay – voorzitter
Sianne Bosch – secretaris
Luuk Hensen – penningmeester
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.
Het KvK nummer is 72784229.
Het RSIN nummer is 859235427.
Als contactpersoon van de stichting fungeert de voorzitter. Haar contactgegevens zijn:
Jolanda Carpay
Hertogin Isabellastraat 24
5915 XH Venlo
E-mail: teamrunningforlife@gmail.com

Werkgroepen

Het Roparun team waarmee de stichting deelneemt aan de Roparun bestaat uit ongeveer 25 deelnemers. Deze groep is onderverdeeld in werkgroepen:
 - Logistiek
De werkgroep logistiek zorgt voor alle facilitaire zaken rondom de deelname aan de Roparun. In een vroeg stadium zal vervoer naar en op de route geregeld moeten worden. Ook andere zaken zoals tenten, fietsen en verzorging worden door deze groep voorbereid.
- Catering
Goede voeding is cruciaal voor de lopers en fietsers die gezamenlijk ruim 500 kilometer afleggen in 48 uur. De catering groep zorgt voor aankoop en sponsoring van de voeding.
- Sponsoring en communicatie
Het uiteindelijke doel is om een zo groot mogelijk bedrag over te kunnen maken aan de stichting Roparun. Hiertoe worden sponsoren geworven. De uitvoering van het sponsorbeleid worden door deze groep vorm gegeven, ondersteund door alle andere deelnemers. Daarnaast wordt ook gezocht
naar sponsoren in natura, zodat de kosten voor bijvoorbeeld vervoer, voeding en kleding zoveel als mogelijk beperkt kunnen worden. Ook verzorgt deze groep de communicatie op social media, website en eventueel andere manieren om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de stichting en
de Roparun in het algemeen.
- Activiteiten en evenementen
Ook de deelnemers zorgen voor opbrengsten door bijvoorbeeld tegen een vrijwilligersvergoeding te helpen bij evenementen van derden. Daarnaast worden eigen evenementen georganiseerd. De werkgroep organiseert en coördineert deze evenementen. De opbrengsten uit evenementen en
activiteiten worden vooral gebruikt om de organisatiekosten te dekken.
Naast separate overleggen van de individuele werkgroepen onder leiding van een aangewezen contactpersoon vindt ook regelmatig in gezamenlijkheid van alle deelnemers overleg plaats onder leiding van de voorzitter.

Begroting
Ingeschat wordt dat er gemiddeld ongeveer € 13.000 per jaar aan inkomsten gegenereerd zal worden. Het eerste jaar zal dit hoger zijn omdat er een kledingsponsor gevonden is die in 2018 zal investeren in de teamkleding voor de komende jaren. Doel is om een zo groot mogelijk gedeelte van
de opbrengsten af te dragen aan Stichting Roparun. De overige opbrengsten zijn nodig om deelname aan de Roparun mogelijk te maken, waarbij met name vervoerskosten een forse kostenpost zijn. In het meest ideale geval vinden we ook voor deze kosten sponsoren.

Opbrengstenstromen

De opbrengsten van de stichting bestaan uit een aantal componenten:
- Eigen bijdrage deelnemers
- Opbrengst loterijverkoop Stichting Roparun
- Opbrengst veiling/verkoop van gesponsorde goederen en diensten
- Opbrengsten uit evenementen (vrijwilligersbijdrage, zelf georganiseerde workshops)
- Sponsoropbrengsten
- Donaties en giften

Vermogen

De stichting heeft op dit moment nog geen vermogen. De stichting wil haar vermogen aan het einde van het boekjaar beperken tot max. € 3.100, waarmee het inschrijfgeld voor de deelname aan de volgende Roparun afgedekt is. Een saldo hoger dan dit bedrag komt ten gunste aan de Stichting
Roparun.